Bài Giảng Tuần 2 TN A

Chúa Nhật 2 TN A – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Chúa Nhật 2 TN A – Lm. Giuse Vũ Minh Tiến OP.
>> mp3

Thứ Tư – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

Thứ Năm – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng
>> mp3

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này