Audio Mẹ đến lần cuối

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR chuyển dịch

Về các vấn đề hiện ra, mặc khải tư, v.v…, không bao giờ giáo hữu bị bó buộc phải tin. Trong những vụ chính đáng, Giáo Hội sẽ để thời gian – thường là lâu dài – để tra xét kỹ mới công nhận. Lầy này, việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, có tính cách rất khẩn trương và thời gian như rất gấp rút. Nếu chờ đợi Giáo Hội điều tra lâu dài, rồi chính thức công nhận mới tin, mới bắt đầu thực hành lời Đức Mẹ dạy… e rằng quá trễ!

Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

      Mẹ đến lần cuối - Chương 1
      Mẹ đến lần cuối - Chương 2
      Mẹ đến lần cuối - Chương 3
      Mẹ đến lần cuối - Chương 4
      Mẹ đến lần cuối - Chương 5
      Mẹ đến lần cuối - Chương 6
      Mẹ đến lần cuối - Chương 7
      Mẹ đến lần cuối - Chương 8
      Mẹ đến lần cuối - Chương 9
      Mẹ đến lần cuối - Chương 10

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này