Phúc Âm Thánh Gioan

Khái quát Phúc Âm Thánh Gioan – Chương 1
>> mp3

Chương 1, câu 19 – Chương 2
>> mp3


Chương 3
>> mp3

Chương 4
>> mp3

Chương 5
>> mp3

Chương 6
>> mp3

Chương 7, Chương 8 – Câu 1-30
>> mp3

Chương 8 – Câu 31, Chương 9
>> mp3

Chương 10
>> mp3

Chương 10
>> mp3
http://longthuongxotchua-memedju.org/uploads/mp3/ltxc/
Chương 11 – Câu 55, Chương 12
>> mp3

Chương 13
>> mp3

Chương 14 – Câu 15, Chương 15-16
>> mp3

Chương 17-18
>> mp3

Chương 19
>> mp3

Chương 20-21
>> mp3

facebookShare Email Email Print Bài này Print Bài này