Sách Tiên Tri Malakhi

Tiên Tri Malakhi >> mp3 Lm. Phêrô Lê Thanh Quang phụ trách trên Cầu Nguyện – Học Kinh Thánh online Lòng Thương Xót Chúa – Mẹ Medju 2:00pm (miền Đông HK) Điện thoại 605-562-3140, bấm mã số 460922# đọc tiếp

Sách Tiên Tri Dacaria

Chương 1-8 >> Download mp3 Chương 9-14 >> Download mp3 Lm. Phêrô Lê Thanh Quang phụ trách trên Cầu Nguyện – Học Kinh Thánh online Lòng Thương Xót Chúa – Mẹ Medju 2:00pm (miền Đông HK) Điện thoại 605-562-3140, bấm … đọc tiếp